ACB 37 - Young Eagles 9, Грозный

17:00

Результаты турнира

Бой вечера

Победа
Saikhan doldaev
2-1-0
VS19
Поражение
Abdulla Abdulaev
3-2-0
Лёгкий вес

Основные бои

Победа
Murat tlyarukov
3-1-0
VS18
Поражение
Lom-ali
Nalgiev
13-5-0
Лёгкий вес
Победа
Viskhan
Magomadov
6-2-0
Лёгкий вес
VS17
Поражение
Azizbek
Sharipov
4-4-0
Победа
Abdulla isaev
3-0-0
VS16
Поражение
Ilyas
Mustabirov
2-2-0
Тяжёлый вес
Победа
Khalid shaipov
2-0-0
VS15
Поражение
Suren avdalyan
0-1-0
Победа
Lema
Dermathanov
2-3-0
Полулегкий вес
VS14
Поражение
Emil abasov
5-9-0
Победа
Shamil albukaev
2-1-0
VS13
Поражение
Tomaza nasibov
0-1-0
Победа
Adam maltsagov
2-0-0
VS12
Поражение
Akhmed khatukhov
3-1-0
Победа
Aliskhan
Chadaev
3-0-0
Наилегчайший вес
VS11
Поражение
Magomed khakimov
1-2-0
Победа
Islam magomedov
2-0-0
VS10
Поражение
Radzhap mutalipov
0-1-0
Победа
Akhmed inasalamov
2-0-0
VS9
Поражение
Ali makhachev
0-2-0
Победа
Muradbek rasulov
1-0-0
VS8
Поражение
Tamerlan
Susurkaev
0-2-0
Лёгкий вес
Победа
Yusup bitukaev
2-0-0
VS7
Поражение
Artem kuzmin
0-1-0
Победа
Magomed
Khizriev
1-1-0
Лёгкий вес
VS6
Поражение
Beslan bulgarov
1-2-0
Победа
Adam ibragimov
1-0-0
VS5
Поражение
Badrudin imakhov
0-1-0
Победа
Imam vitakhanov
2-0-0
VS4
Поражение
Timur baybekov
0-2-0
Победа
Rezuan
Pshikhachev
4-1-0
Лёгкий вес
VS3
Поражение
Amerkhan omaev
0-1-0
Победа
Suleyman dinaev
1-2-0
VS2
Поражение
Evgeniy bondarev
3-6-0
Победа
Nabiyulla zaynutdinov
1-1-0
VS1
Поражение
Mansur masaev
0-1-0
На верх